KURULUŞ, ÜNVAN, ÇALIŞMA YERİ

Madde 1:

a) Ülkemizde yeterli, güvenli ve diğer ulaşım sistemleri ile uyumlu bir karayolu ağı ve karayolu ulaşım sistemi teşkiline katkıda bulunmak üzere, Ülkemizin karayolu ağının ve karayolu ulaşım koşullarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacını paylaşan ve bu amaca ulaşmak için ortak bir güç oluşturmanın, herbirinin ayrı ayrı gösterecekleri gayretlerin toplamından daha fazla olacağına inanan üniversite, kamu ve özel sektör kesimi mensuplarınca, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 2880 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesinin "m" fıkrasına dayanılarak, ilgili uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışma yapmak üzere, bir Milli Komite kurulmuştur.

b) Milli Komite'nin Adı "Yollar Türk Milli Komitesi (YTMK)" dir.

c) Milli Komite'nin merkezi Ankara'da olup, gerekli hallerde şube açılmasına Yönetim Kurulu yetkilidir.

AMAÇLAR

Madde 2:

Milli Komite'nin amaçları aşağıda gösterilmiştir:

a) Ülkemizin halihazır ve gelecekteki sosyal ve ekonomik gereksinimlerine uygun bir karayolu ulaşım sistemi için gerekli karayolu ağının ve karayolu yapılarının yapım, bakım, işletme ve geliştirme çalışmalarını desteklemek,

b) Ülkemizin karayolu ağı ve karayolu ulaşımı ile ilgili olarak eğitim, araştırma, uygulama, imalat ve işletme alanlarında faaliyet göstermekte olan kuruluşlar arasındaki işbirliğini geliştirmek,

c) Karayolu ağı ve karayolu ulaşımı konularında faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler Teşkilatı, AET ve OECD gibi uluslararası resmi kuruluşların ilgili organları ile, IRF, PIARC, ITE ve benzeri yarı resmi uluslararası kuruluşların, Ülkemizle olan ilişkilerini yürütmek üzere, uluslararası kuruluş, program ve projelere üye olmak ve çalışmalara katılmak,

d) Karayolu ağı ve karayolu ulaşımı ile ilgili; muhtelif bilim dallarındaki eğitim ve öğretimi desteklemek, yabancı kuruluşlar, üniversiteler, bilim adamları ve teknoloji uzmanları ile temas kurmak, haberleşme, değişim ve ziyaretler sağlamak, bunların da katılımıyla ulusal, bölgesel ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer, kurs ve benzeri toplantılar düzenlemek, diğer kuruluşlarca düzenlenecek toplantılara katılmak ve böylece uluslararası bilgi, tecrübe ve hizmet alışverişi imkanları yaratılmasını ve muhafaza edilmesini desteklemek,

e) Uluslararası  ilişkiler meyanında, Ülkemizin tanıtımına, dışa açılma çabalarına, dış-ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesine, ürün ve hizmetlerin tanıtılmasına ve menfaatlerimizin korunmasına katkıda bulunmak,

f) Uluslararası ticaret, turizm ve Ülkemizin dış-ticaret hacminin gerektirdiği imkanları araştırarak yapısının çeşitlendirilmesini ve ticaretin, olabildiğince geniş ve çok taraflı bir temel üzerinde genişletilmesini teşvik etmek,

g) Karayolu ağı ve karayolu ulaşımı  ile ilgili standartların, teknik yönetmeliklerin ve uygulamaların uluslararası düzeyde uyumlu kılınmasına katkıda bulunmak,

h) Karayolu ağı ve karayolu ulaşımı konularındaki; ülkemizdeki mevcut birikimi değerlendirmek, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek, kitap, dergi, yayın, belge, istatistik, bilgisayar programı, araştırma ve deney sonuçları, derslik, laboratuar ve müze gibi imkanların dağıtım, değişim, ve ortak kullanımını sağlamak, yayınları özetlemek, çevirmek ve periyodik yayınlarda bulunmak,

ı) Ulaşım, Trafik ve Taşıt Mühendisliği alanlarında araştırma, proje ve eğitim bursları temin ederek dağıtmak ve stajyer öğrenci değişimi sağlamak.

ÜYELİK

ÜYELİĞE KABUL

Madde 3:

a) Karayolu ağı ve karayolu ulaşımı konularında eğitim, araştırma, projelendirme, uygulama, imalat ve işletme alanlarında çalışan veya bu faaliyetlere katkıda bulunabilecek kişiler ile, bu alanlarda faaliyet gösteren resmi ve özel kuruluşlar üyeliğe kabul edilebilirler. Kuruluşlar Milli Komite'de kendi seçecekleri bir kişi ile temsil edilirler.

b) Kişi ve Kuruluşların yazılı olarak yapacakları üyelik başvuruları Yönetim Kurulu'nca karara bağlanır.

ÜYELİKTEN AYRILMA

c) Üyelikten ayrılma isteğini bir dilekçe ile Yönetim Kurulu'na bildiren kişi veya kuruluşların üyeliği düşürülür ve kaydı silinir.

d) Üyelik aidatını yılı  içinde veya tanınan ek sürede ödemeyen üyelerin durumu Yönetim Kurulu'nca değerlendirilir.

e) Milli Komite'nin amaçları ile bağdaşmayan ve Milli Komite'nin onurunu zedeleyici davranışlarda bulunulması halinde, ilgili üyenin bu konuda yazılı savunmasının alınması kaydıyla, Yönetim Kurulu'nun önerisi ve Genel Kurul'un kararı ile bu üyenin üyeliği düşürülür ve kaydı silinir.

ÜYELİK  AİDATI

f) Üyelerin aidat ödemeleri esastır.

g) Üyelik aidatı her yıl Genel Kurul'ca tesbit edilir. Genel Kurul bu yetkiyi Yönetim Kurulu'na devredebilir.

ORGANLAR

Madde 4:

a) Milli Komite'nin organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Yürütme Kurulu, Genel Koordinatörlük ve Şube Koordinatörlükleri'dir.

b) Genel Koordinatörlük ve Şube Koordinatörlüklerinin görev ve yetkileri ile organizasyon şemaları Yönetim Kurulu'nca belirlenir.

GENEL KURUL

Madde 5:

a) Genel Kurul Yollar Türk Milli Komitesi'nin en yetkili organı olup, her yıl 1 Ocak - 1 Nisan tarihleri arasında Başkan'ın çağrısı  üzerine, çoğunluk koşulu aranmaksızın toplanır. Ancak, Yönetim Kurulu'nun gerekli gördüğü hallerde, başka zamanlarda da aynı usulle toplantı düzenlenebilir. Toplantı çağrıları, en az bir ay evvel yapılır.

b) Genel Kurul, Komite Başkanı veya Genel Sekreter tarafından açılır. Toplantıyı yönetmek üzere açık oyla bir Başkan ve iki Raportör seçilir. Raportörler toplantı tutanağını düzenler ve Başkan ile birlikte imzalarlar.

Madde 6:

Genel Kurul'un başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Milli Komite'nin amaçları doğrultusunda kararlar almak,

b) Milli Komite'nin yıllık çalışma raporu ile gelir-gider hesaplarını  incelemek,

c) Milli Komite'nin yıllık gelir-gider hesaplarını aklamak,

d) Yeni yıl bütçe tasarısını görüşmek, aynen veya değiştirerek onaylamak, gerekli hallerde bütçe kalemleri arasında aktarma yapmak üzere Yönetim Kurulu'na yetki vermek,

e) Milli Komite Yönetmeliğini değiştirmek,

f) Milli Komite'nin feshine karar vermek,

g) Yönetmeliğin 7.Maddesinin (d) fıkrası uyarınca süresi dolan üyelerin yerine asil ve yedekleri seçmek,

h) Yönetmeliğin 3.Maddesi (e) fıkrası gereğince Yönetim Kurulu'nun üyelikten düşürülme önerilerini karara bağlamak,

ı) Yönetmelik hükümleri gereğince verilen diğer görevleri yürütmek,

YÖNETİM KURULU

Madde 7:

a) Milli Komite'nin işleri Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

b) Yönetim Kurulu;

- Milli Komite ve Yönetim Kurulu başkanı,

- Başkan yardımcısı

- Genel sekreter

- Sayman

- yedi üye

olmak üzere onbir üyeden oluşur.

c) Milli Komite ve Yönetim Kurulu Başkanı, görev başındaki Karayolları Genel Müdürü'dür.

d) Yönetim Kurulu'nun diğer üyeleri; üçer yıllık süreler için, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen üç, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından belirlenen birer, ve Genel Kurul tarafından seçilen beş üyeden oluşur. Bu üyeler, Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısında seçimle görev bölümü yaparlar.

e) Karayolları Genel Müdürlüğü ile ODTÜ ve İTÜ Rektörlükleri tarafından belirlenen Yönetim Kurulu Üyeleri gerekli görüldüğü takdirde, ilgili Genel Müdürlük ve Rektörlükler tarafından değiştirilebilirler.

f) Genel Kurulca seçilen 5 üyelik için, alınan oylara göre 3 yedek üye belirlenir.

g) Çeşitli nedenlerle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği için görevlendirilen yeni üye, yerini aldığı  üyenin süresini tamamlar.

h) Yönetim Kurulu'nun, süreleri biten üyeleri yeniden seçilebilirler.

ı) Yönetim Kurulu gerekli hallerde geçici veya sürekli olarak Çalışma Grupları oluşturabilir. Çalışma Grupları'nda veya Milli Komite'nin diğer işlerinde ücretli görevliler çalıştırabilir. Bu görevlilerin Milli Komite üyesi olmaları gerekli değildir.

i) Yönetim Kurulu her yıl Genel Kurul'a çalışma raporu sunar.

Madde 8:

Yönetim Kurulu'nun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Genel Kurul'un kararlarını uygulamak,

b) Milli Komite işleri hakkında karar almak, resmi ve özel kuruluşlarla ilgili işleri yürütmek,

c) Yürütme Kurulu'nun çalışmalarına ilişkin konuları ve bu konularla ilgili görev ve yetkileri belirlemek,

d) Gerekli hallerde şubeler açmak,

e) Milli Komite'nin çalışma programını ve bütçe tasarısını hazırlamak,

f) Genel Koordinatörlük ve Şube Koordinatörlükleri'nin görev ve yetkileri ile organizasyon şemalarını belirlemek,

g) Uluslararası Kuruluşlara temsilciler seçmek,

h) Yönetmelik hükümleri gereğince verilen diğer görevleri yürütmek,

YÜRÜTME KURULU

Madde 9:

Milli Komite Yürütme Kurulu, Yönetim Kurulu'nca belirlenen konularda görevli ve yetkili olmak üzere, Milli Komite Başkanı, Genel Sekreter, Sayman Üye ve Genel Koordinatör'den oluşur.

TEMSİLCİLER

Madde 10:

a) Uluslararası Kuruluşların çeşitli Komitelerine temsilciler, "üye" veya "yazışma üyesi" olarak Yönetim Kurulu tarafından, Milli Komite Üyeleri arasından belirlenir.

b) Gerekli hallerde, belirlenen bu üyelerin toplantılara katılabilmesini sağlamak amacıyla, Milli Komite'ce parasal katkıda bulunulmasına Yönetim Kurulu yetkilidir.

MALİ  HÜKÜMLER

Madde 11:

a) Milli Komite'nin çalışmaları  için gerekli mali imkanlar, üyelik aidatları, hibeler ile araştırma, bilimsel toplantı, yayın vb. faaliyetlerden sağlanır.

b) Milli Komite'nin Uluslararası Kuruluşlara ödeyeceği aidatlar Milli Komite bütçesinden karşılanır.

c) Milli Komite'nin çalışmaları  ile ilgili harca malar, Yönetim Kurulu'nun kararlaştıracağı sınırlar içinde, Genel Sekreter tarafından yapılır.

d) Mali hükümler bakımından, çalışma dönemi, mali yıldır.

e) Her döneme ait gelir ve gider hesapları, aklanmak üzere, takip eden Genel Kurul'a sunulur.

f) Her dönem için Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçe önerisi Genel Kurul'un onayına sunulur. Genel Kurul bütçe kalemleri arasında aktarma yapmaya Yönetim Kurulu'nu yetkili kılabilir.

g) Milli Komite'ce, yurtiçi ve yurtdışı bir toplantıya katılmak veya bir faaliyeti izlemek üzere görevlendirilmesi kararlaştırılan kişilere, Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu'nun tesbit edeceği harcırah esaslarına uygun olarak ödeme yapılabilir.

MUHTELİF HÜKÜMLER

Madde 12:

a) Yollar Türk Milli Komitesi Yönetmeliği, Genel Kurulda, kayıtlı üye tam sayısının yarısından bir fazlasının alacağı  bir kararla değiştirilebilir. Yönetmelik değişiklik önerisi, gündem ekinde, değişiklik gerekçeleriyle birlikte Genel Kurul Toplantı tarihinden en az bir ay önce üyelere gönderilir.

b) Genel Kurul'da son şeklini alan yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın onayına sunulmak üzere Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne gönderilir.

c) Milli Komite çalışmaları, Karayolları Genel Müdürlüğü'nce sağlanan büroda yürütülür.

Madde 13:

a) Karayolları Genel Müdürlüğü ile Milli Komite arasında eşgüdümü sağlamak amacıyla, Karayolları Genel Müdürlüğü'nce bir Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanı görevlendirilir.

b) Bu görevli, Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu toplantılarına katılır.

SÜRE VE FESİH

Madde 14:

a) Milli Komite süresiz olarak kurulmuştur.

b) Milli Komite, Genel Kurul'da kayıtlı üye tam sayısının üçte ikisinin alacağı bir kararla kendini feshedebilir. Ancak bu kararın geçerli olabilmesi için, fesih teklifinin gündemde gerekçeli olarak bulunması ve bu gündemle gerekçenin toplantı  tarihinden en az iki ay evvel üyelere gönderilmiş olması gerekir.

c) Fesih halinde Milli Komite'nin taşınır ve taşınmaz malları ile parasının devri hususları, geçerli mevzuat gereğince Genel Kurul'ca karara bağlanır.

İletişim

KGM Sitesi A Blok Kat: 12 Yücetepe 06100 Ankara / Türkiye
Telefon: (+90) 312 418 79 05 - (+90) 312 417 24 02 - (+90) 312 415 88 10
Faks: (+90) 312 425 82 10
E-Posta: komite@ytmk.org.tr