2021

Ödül Türü Eser Sahibi Eser Adı Özet
Doktora Tezi Dr. Hakan DEMİRCİ Batı Anadolu Büyük Menderes HAVZASI ve Çevresindeki Roma ve Türk Dönemi Köprü Mimarisinin Gelişimi ve Tipolojisi (2. YY. - 15. YY. Arası) Görüntüle
Yüksek Lisans Tezi Göknur BERBER Doğu Karadeniz Bölgesinde Ulaştırma Açısından Lojistik Üs Yerlerinin Seçiminin Araştırılması Görüntüle
Bildiri / Makale Selçuk BAŞ, Chuan-Zhi DONG, Nurdan M. APAYDIN, Alper İLKİ, F. Necati ÇATBAŞ Hanger Replacement Influence on Seismic Response of Suspension Bridges: Implementation to the Bosphorus Bridge Subjected to Multi-Support Excitation (Asma Köprülerin Askı Değişiminin Sismik Davranışına Olan Etkisi: Çoklu Mesnet Uyarısına Maruz Boğaziçi Köprüsü Uygulaması) Görüntüle
Bildiri / Makale Serkan BİÇİCİ ve Mustafa ZEYBEK An Approach for The Automated Extraction of Road Surface Distress From a UAV-Derived Point Cloud (İHA'dan Türetilmiş Nokta Bulutundan Yol Yüzeyi Tehlikesinin Otomatik Olarak Çıkartılması İçin Bir Yaklaşım) Görüntüle
Bildiri / Makale Özgür SATICI ve Tamer TOPAL Assessment of Damage Zone Thickness and Wall Convergence for Tunnels Excavated in Strain-Softening Rock Masses (Gerilme-Yumuşama Kaya Kütlelerinde Kazılan Tüneller İçin Hasar Zonu Kalınlığı ve Duvar Yakınsamasının Değerlendirilmesi) Görüntüle

2020

Ödül Türü Eser Sahibi Eser Adı Özet
Doktora Tezi Dr. Ayşe AVŞİN Tarihi Köprülerin Korunmasında Özgünlük Ölçütünün Değerlendirilmesi Görüntüle
Yüksek Lisans Tezi Ali Atilla ARISOY Birbirine Bağlı Akıllı Araçlar İle Gerçek Zamanlı Trafik Yönetimi: D100 Otoyolu Çalışması Görüntüle
Bildiri / Makale Ömer KAYA, Ahmet TORTUM, Kadir Diler ALEMDAR, M. Yasin ÇODUR Site Selection for EVCS in Istanbul by GIS and Multi-Criteria Decision-Making (Coğrafi Bilgi Sistemleri Ve Çok Kriterli Karar Verme İle İstanbul’daki Elektrikli Araç Şarj İstasyon Alan Seçimi) Görüntüle
Bildiri / Makale Gülseren DAĞDELENLER, Harun SÖNMEZ, Charalamsos SAROGLOU A Flexible System For Selection Of Rock Mass Excavation Method (Kaya Kütlesinin Kazı Yöntemi Seçimi için Esnek Bir Sistem) Görüntüle
Bildiri / Makale Murat BOSTANCIOĞLU Effect of Functional Grading On The Performance Of Flexible Pavement (Fonksiyonel Derecelendirmenin Esnek Kaplamaların Performansları) Görüntüle

2019

Ödül Türü Eser Sahibi Eser Adı Özet
Doktora Tezi Dr. Muhammet ÇELİK İşlevsel Hasarlı Beton Yollarda Asfalt Takviye Tabakası Kullanımının Mekanistik Ampirik Yöntemlerle Araştırılması Görüntüle
Yüksek Lisans Tezi Ecem ŞENTÜRK BERKTAŞ Birbirleriyle İletişimli Çevresel Ortamlardaki Trafik Akım Karakteristiklerinin Modellenmesi Görüntüle
Bildiri / Makale Dr. Öğr. Üyesi Meltem SAPLIOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Metin Mutlu AYDIN Choosing Safe and Suitable Bicycle Routes to Integrate Cycling and Public Transport Systems (Bisiklet ve Toplu Taşıma Sistemlerinin Entegrasyonu İçin Güvenli ve Uygun Bisiklet Güzergâhları Seçimi) Görüntüle
Bildiri / Makale Dr. Mustafa KESKİN, Prof. Dr. Murat KARACASU Effect of Boron Containing Additives on Asphalt Performance and Sustainability Perspective (Bor İçeren Katkı Malzemelerin Asfalt Performansına Etkisi ve Sürdürülebilirlik Perspektifi) Görüntüle
Bildiri / Makale Jose NORAMBUENA-CONTRERAS, Erkut YALÇIN, Robin HUDSON-GRIFFITHS, Alvaro GARCIA Mechanical and Self-Healing Properties of Stone Mastic Asphalt Containing Encapsulated Rejuvenators (Kapsüllenmiş Gençleştiriciler İçeren Taş Mastik Asfaltın Mekanik ve Kendi Kendini İyileştirme Özellikleri) Görüntüle
Bildiri / Makale Prof. Dr. Deniz Serkan Celalettin TAPKIN, Prof. Dr. Hamzeh ZAKERI, Prof. Dr. Ali TOPAL, Prof. Fereidoon MOGHADAS NEJAD, Prof. Ali KHODAII, Prof. Dr. Burak ŞENGÖZ A Brief Review and A New Automatic Method for Interpretation of Polypropylene Modified Bitumen Based on Fuzzy Radon Transform and Watershed Segmentation (Kısa bir Özet ve Polipropilen Modifiye Bitümün Yorumlanması İçin Bulanık Radon Dönüşümü ve Watershed Bölütlendirmesine Dayandırılarak Yeni Bir Otomatik Metodun İrdelenmesi) Görüntüle

2018

Ödül Türü Eser Sahibi Eser Adı Özet
Doktora Tezi Dr. Öğr. Üyesi Metin Mutlu AYDIN Şehiriçi Kavşaklardaki Geometrik Disiplinsizliğin Optimize Edilerek İrdelenmesi Görüntüle
Yüksek Lisans Tezi Ege Cem SALTIK Evaluation of Approach Leg Capacities at a Signalized Urban Roundabout (Kent İçi Sinyalize Dönel Kavşak Kollarında Kapasite Değerlendirilmesi) Görüntüle
Yüksek Lisans Tezi Hameedullah RAUFI Bitümlü Bağlayıcı ve Asfalt Karışımlarının Nano Malzemelerle Modifikasyonu Görüntüle
Bildiri / Makale Dr. Görkem GÜLHAN, Doç. Dr. Hüseyin CEYLAN, Prof. Dr. Halim CEYLAN Using Accessibility Measures in Transit Network Design (Toplu Taşıma Ağı Tasarımında Erişilebilirlik Ölçütlerinin Kullanılması) Görüntüle
Bildiri / Makale Dr. Öğr. Üyesi Metin Mutlu AYDIN, Prof. Dr. Ali TOPAL Effects of Pavement Surface Deformations on Lane-Changing Behaviours (Yol Yüzey Kaplama Deformasyonlarının Şerit Değiştirme Davranışları Üzerindeki Etkileri) Görüntüle
Bildiri / Makale Prof. Dr. Mehmet SALTAN, Prof. Dr. Serdal TERZİ, Dr. Öğr. Üyesi Şebnem KARAHANÇER Performance Analysis of Nano Modified Bitumen and Hot Mix Asphalt (Nano Malzemelerle Modifiye Edilmiş Bitümlü Sıcak Karışım ve Bitüm Performansının Analizi) Görüntüle

2017

Ödül Türü Eser Sahibi Eser Adı Özet
Doktora Tezi Dr. Fatih YONAR Elektrik Ark Ocağı Çelikhane Cürufunun Karayolu Esnek Üstyapı Tabakalarında Kullanımının ve Karışım Performansının Araştırılması Görüntüle
Yüksek Lisans Tezi İslam GÖKALP Laboratory Investigation Of The Effects Of Aggregate’s Type, Size And Polishing Level To Skid Resistance Of Surface Coatings (Yüzeysel Kaplamalarda Agrega Tür, Boyut Ve Cilalanma Seviyesinin Kaplama Kayma Direncine Olan Etkisinin Laboratuvar Ortamında Araştırılması) Görüntüle
Bildiri / Makale Prof.Dr. Efendi NASIBOV, Dr. Ahmet Can DİKER, Elvin NASIBOV A Multi-Criteria Route Planning Model Based On Fuzzy Preference Degrees Of Stops (Durakların Bulanık Tercih Derecelerine Dayalı Çok Kriterli Rota Planlama Modeli) Görüntüle
Bildiri / Makale Doç.Dr. Özgür AVŞAR, Bengi ATAK, Doç.Dr. Alp CANER In-Depth Investigation of Seismic Vulnerability of an Aging River Bridge Exposed to Scour (Uzun Yıllar Oyulmaya Maruz Kalan Bir Nehir Köprüsünün Sismik Davranışındaki Değişimin İncelenmesi) Görüntüle
Bildiri / Makale Yrd.Doç.Dr. Semiha TÜRKAY, Prof.Dr. Hüseyin AKÇAY Road Roughness Evaluation By Curve-Fitting And Subspace-Identification Methods (Yol Pürüzlülüğünün Eğri Yaklaştırma Ve Alt-Uzay Tanıyım Yöntemleri İle Ölçeklendirilmesi) Görüntüle

2016

Ödül Türü Eser Sahibi Eser Adı Özet
Doktora Tezi Dr. Burhan ALEESSA ALAM Fatigue Performance Of Engineered Cementitious Composites (Tasarlanmış Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerin Yorulma Performansı) Görüntüle
Yüksek Lisans Tezi Özge ERDOĞAN YAMAÇ Stiren-Butadien-Stiren ve Gilsonit’in Birlikte Kullanımının Bitümlü Sıcak Karışımların Mekanik Özellikleri Üzerindeki Etkileri Görüntüle
Bildiri / Makale Prof.Dr. Ahmet TORTUM, Yrd.Doç.Dr. Ahmet ATALAY Spatial Analysis Of Road Mortality Rates In Turkey (Türkiye’de Trafik Kaza Ölüm Oranlarının Mekansal Analizi) Görüntüle
Bildiri / Makale Doç.Dr. Nurdan MEMİŞOĞLU APAYDIN, Selçuk BAŞ, Ebru HARMANDAR Response Of The Fatih Sultan Mehmet Suspension Bridge Under Spatially Varying Multi-Point Earthquake Excitations (Fatih Sultan Mehmet Asma Köprüsünün Değişerek Yayılan Çok Mesnetli Deprem Etki Altındaki Davranışı) Görüntüle
Bildiri / Makale Ufuk KIRBAŞ, Prof.Dr. Mustafa KARAŞAHİN Performance Models For Hot Mix Asphalt Pavements In Urban Roads (Kentsel Yollarda Sıcak Karışım Asfalt Üstyapılar İçin Performans Modelleri) Görüntüle

2015

Ödül Türü Eser Sahibi Eser Adı Özet
Doktora Tezi Dr. Mohammad AHMADI-ADLI Shallow Landslides Triggered By Rainfall In Unsaturated Soils (Suya Doygun Olmayan Zeminlerde Yağmurla Tetiklenen Sığ Heyelanlar) Görüntüle
Yüksek Lisans Tezi Arda ÖCAL Backcalculation Of Pavement Layer Properties Using Artificial Neural Network Based Gravitational Search Algorithm (Yapay Sinir Ağları Tabanlı Yerçekimsel Arama Algoritması Kullanılarak Esnek Üstyapı Katman Özelliklerinin Geri-Hesaplanması) Görüntüle
Bildiri / Makale Yrd.Doç.Dr. Cenk OZAN, Doç.Dr. Özgür BAŞKAN, Prof.Dr. Soner HALDENBİLEN, Prof.Dr. Halim CEYLAN A Modified Reinforcement Learning Algorithm For Solving Coordinated Signalized Networks (Koordine Sinyalize Kavşak Ağlarının Çözümü İçin İyileştirilmiş Pekiştirmeli Öğrenme Yöntemi) Görüntüle

2014

Ödül Türü Eser Sahibi Eser Adı Özet
Doktora Tezi Dr. Erdem DOĞAN Optimize Edilmiş Bulanık Mantık Yöntemi İle İzole Sinyalize Kavşak Kontrolü Görüntüle
Yüksek Lisans Tezi Ezgi KUNDAKCI Identification Of Urban Traffic Accident Hot Spots And Their Characteristics By Using GIS (Kentsel Alanda Trafik Kaza Sıcak Noktalarının Ve Özelliklerinin CBS İle Belirlenmesi) Görüntüle
Bildiri / Makale Prof. Dr. Ali Osman ATAHAN, Ayhan Öner YÜCEL, Muhammet Musab ERDEM Crash Testing And Evaluation Of A New Generation L1 Containment Level Guardrail (Yeni Nesil L1 Seviye Otokorkuluk Geliştirilmesi Ve Çarpışma Testleri) Görüntüle
Bildiri / Makale Murat ÖZEN, Yrd. Doç. Dr. Hediye TÜYDEŞ YAMAN Evaluation Of Emission Cost Of Inefficiency In Road Freight Transportation In Turkey (Türkiye’de Karayolu Yük Ulaşımındaki Verimsizliğin Emisyon Maliyetinin Hesaplanması) Görüntüle
Bildiri / Makale Osman Erman GÜNGÖR, Dr. Onur PEKCAN Connected Component Based Pavement Crack Identification Using Support Vector Machines (Bitişik Parçalara Dayalı Destek Vektör Makinesi İle Yol Üst Yapısı Çatlak Tespiti) Görüntüle

2013

Ödül Türü Eser Sahibi Eser Adı Özet
Doktora Tezi Yrd. Doç. Dr. Volkan Emre UZ Sathi Kaplamalardaki Kalıcı Deformasyona Etki Eden Parametrelerin İncelenmesi Görüntüle
Doktora Tezi Yrd. Doç. Dr. Hasan Erhan YÜCEL Design Of Crack-Free, Durable And Ductile Concrete For Sustainable Highway Rigid Pavement Overlays (Sürdürülebilir Karayolu Rijit Üstyapı Kaplamaları İçin Çatlaksız, Dayanıklı Ve Sünek Beton Tasarımı) Görüntüle
Yüksek Lisans Tezi Eray ÖZKAN Optimization Of Highway Vertical Alignment By Direct Search Technique (Direkt Arama Tekniği İle Karayolu Düşey Eksen Optimizasyonu) Görüntüle
Bildiri / Makale Yrd. Doç. Dr. Tuba KÜTÜK SERT, Sezai KÜTÜK Physical And Marshall Properties Of Borogypsum Used As Filler Aggregate In Asphalt Concrete (Asfalt Betonunda Filler Agrega Olarak Kullanılan Borojipsin Fiziksel ve Marshall Özellikleri) Görüntüle
Bildiri / Makale Prof. Dr. Ali Osman ATAHAN, Ayhan Öner YÜCEL Laboratory And Field Evaluation Of Recycled Content Sign Posts (Geri Dönüştürülmüş Malzeme İçerikli İşaret Direklerinin Laboratuvar Ve Saha Deneyleriyle İncelenmesi) Görüntüle

2012

Ödül Türü Eser Sahibi Eser Adı Özet
Doktora Tezi Dr. Bekir AKTAŞ Koruyucu Amaçlı Sathi Kaplamaların Performansına Etki Eden Parametrelerin İncelenmesi Görüntüle
Yüksek Lisans Tezi Ayhan Öner YÜCEL Karayolu Yağmur Drenaj Kanallarının Araç Güvenliğine Etkisinin Dinamik Analizler Kullanılarak İncelenmesi Görüntüle
Bildiri / Makale Yrd. Doç. Dr. Özgür AVŞAR, Prof. Dr. Ahmet YAKUT, Doç. Dr. Alp CANER Analytical Fragility Curves For Ordinary Highway Bridges In Turkey (Türkiye’deki Tipik Karayolu Köprülerinin Analitik Kırılganlık Eğrileri) Görüntüle
Bildiri / Makale Prof. Dr. Mehmet SALTAN, Yücel KAVLAK, Dr. F. Selcan ERTEM ÖZEN Utilization Of Pumice Waste For Clayey Subgrade Of Pavements (Karayolu Üstyapıları Killi Taban Zeminlerinde Pomza Atıklarının Kullanılabilirliği) Görüntüle

2011

Ödül Türü Eser Sahibi Eser Adı Özet
Doktora Tezi Yrd. Doç. Dr. Cahit GÜRER Sathi Kaplamaların Performansına Etki Eden Parametrelerin İncelenmesi Ve Performans Modeli Geliştirilmesi
Yüksek Lisans Tezi Nuray ÜNAL Toplumda Bazı Sürücülerde Trafik Kültürü
Yüksek Lisans Tezi Selçuk BAŞ Boğaziçi Köprüsü Yaklaşım Viyadüklerinin Dinamik Davranışının İncelenmesi Ve Deprem Performansının Belirlenmesi
Bildiri / Makale Emin ENER, Halide SERT Technical Researches For The Restoration Of The Stone Bridges And The Assessment Of The Outcomes (Taş Köprü Restorasyonlarına Yönelik Teknik Araştırmalar Ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi)
Bildiri / Makale Dr. Gökhan ÖZDEMİR, Dr. Özgür AVŞAR, Beyhan BAYHAN Change In Response Of Bridges Isolated With LRBs Due To Lead Core Heating (Kurşun Çekirdeğin Isınması Nedeniyle LRB’li (Kurşun Çekirdekli Elastomer Mesnet) Sismik Yalıtımlı Köprülerin Davranış Değişimi)

2010

Ödül Türü Eser Sahibi Eser Adı Özet
Doktora Tezi Dr. Hilal Tuğba ÖRMECİOĞLU Technology, Engineering And Modernity In Turkey: The Case Of Road Bridges Between 1850 And 1960 (Türkiye’de Teknoloji, Mühendislik ve Modernleşme: 1850-1960 Yılları Arasında Karayolu Köprüleri)
Doktora Tezi Dr. A. Taner HERGÜNER Türkiye Otoyol Ağı İçin Üstyapı Yönetim Sistemi
Bildiri / Makale Soner META, Yrd. Doç. Dr. Muhammet G. CİNSDİKİCİ Vehicle-Classification Algorithm Based On Component Analysis For Single-Loop Inductive Detector (Tekli Manyetik Halka İçin Bileşenler Analizine Dayalı Taşıt Sınıflama Algoritması)
Bildiri / Makale A. Fırat AYDIN, Doç. Dr. İsmail ŞAHİN İstanbul İkinci Çevreyolunda Ek Şerit Uygulamasının İncelenmesi

2009

Ödül Türü Eser Sahibi Eser Adı Özet
Doktora Tezi Dr. Sabit KUTLUHAN Bitümlü Sıcak Karışımlarda Tekerlek İzi Oluşumunun Modellenmesi
Yüksek Lisans Tezi Taner YILMAZ Seismic Response Of Multi-Span Highway Bridges With Two-Column Reinforced Concrete Bents Including Foundation And Column Flexibility (İki Kolonlu Betonarme Orta Ayaklara Sahip Çok Açıklıklı Karayolu Köprülerinin Zemin Ve Kolon Esnekliğini Kapsayan Deprem Davranışı)
Bildiri / Makale Prof. Dr. Alemdar BAYRAKTAR, Ahmet Can ALTUNIŞIK, Barış SEVİM, Temel TÜRKER, Arman DOMANİÇ, Yavuzhan TAŞ Kömürhan Köprüsü’nün Dinamik Karakteristiklerinin Analitik Ve Deneysel Modal Analiz Yöntemleriyle Belirlenmesi
Bildiri / Makale Doç. Dr. C. Okay AKSOY Performance Prediction Of Impact Hammers By Block Punch Index For Weak Rock Masses (Zayıf Kaya Kütlelerinde Blok Punch Index Vasıtasıyla Darbeli Kırıcıların Performans Tahmini)

2008

Ödül Türü Eser Sahibi Eser Adı Özet
Bildiri / Makale Yrd. Doç. Dr. Murat GÜLER Effects Of Mix Design Variables On Mechanical Properties Of Hot Mix Asphalt (Karışım Tasarımı Değişkenlerinin Sıcak Asfalt Karışımların Mekanik Özellikleri Üzerindeki Etkileri)
Bildiri / Makale Ersin AVCI Doğu Anadolu Bölgesinde Karla Mücadele Karakter ve Stratejilerinin Trafik Güvenliği Ve Çevresel Etkileri Açısından Analizi

2007

Ödül Türü Eser Sahibi Eser Adı Özet
Doktora Tezi Dr. Baha Vural KÖK Bitümlü Sıcak Karışımların Üretiminde Yeni Bir Karıştırma Yönteminin Araştırılması
Yüksek Lisans Tezi Gizem SEVGİLİ Seismic Performance Of Multisimple-Span Skew Bridges Retrofitted With Link Slabs
Bildiri / Makale Banihan GÜNAY Car Following Theory With Lateral Discomfort
Bildiri / Makale Doç. Dr. Hüseyin AKBULUT, Cahit GÜRER Use Of Aggregates Produced From Marble Quarry Waste In Asphalt Pavements

2006

Ödül Türü Eser Sahibi Eser Adı Özet
Yüksek Lisans Tezi Kıvanç Ahmet AVRENLİ Arterial Signal Coordination And Optimization: A Case Study In Istanbul
Bildiri / Makale Yrd. Doç. Dr. S. Figen KALYONCUOĞLU Why Different Fatigue Lives? Answer Is In The Tomograms
Bildiri / Makale Doç. Dr. Halim CEYLAN Developing Combined Genetic Algorithm─Hill-Climbing Optimization Method For Area Traffic Control

2005

Ödül Türü Eser Sahibi Eser Adı Özet
Yüksek Lisans Tezi Ahmet ATALAY Sinyalize Kavşaklardaki Gecikme Tahmininde Yapay Zeka Yöntemi İle Farklı Yöntemlerin Karşılaştırılması
Yüksek Lisans Tezi Özgür BAŞKAN İzole Sinyalize Kavşaklardaki Ortalama Taşıt Gecikmelerinin Yapay Sinir Ağları İle Modellenmesi
Bildiri / Makale Doç. Dr. Ali O. ATAHAN, Hayes E. ROSS JR. Computer Simulation Of Recycled Content Guardrail Post Impacts
Bildiri / Makale Yrd. Doç. Dr. Mesut TIĞDEMİR, Yrd. Doç. Dr. Ş. Figen KALYONCUOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Ü. Yalçın KALYONCUOĞLU Application Of Ultrasonic Method In Asphalt Concrete Testing For Fatigue Life Estimation
Bildiri / Makale Kenan KAYACI, Oğuz SEHTİYANCI, A. Serhat KALAYCI İki Şeritli Karayollarında Performans Artırıcı Ekonomik Çözümlerin Trafik Güvenliğine Etkisi Konusunda Dünya Uygulamaları
Bildiri / Makale Yrd. Doç. Dr. A. Burak GÖKTEPE, Prof. Dr. Emine AĞAR, Doç. Dr. A. Hilmi LAV Comparison Of Multilayer Perceptron And Adaptive Neuro-Fuzzy System On Backcalculating The Mechanical Properties Of Flexible Pavements
Bildiri / Makale Yrd. Doç. Dr. Sinan HINISLIOĞLU, Osman Ünsal BAYRAK Optimization Of Early Flexural Strength Of Pavement Concrete With Silica Fume And Fly Ash By The Taguchi Method

2004

Ödül Türü Eser Sahibi Eser Adı Özet
Doktora Tezi Dr. Yüksel TAŞDEMİR Bitümlü Kaplamaların Termal Davranışlarının Performans Testleri İle İncelenmesi
Bildiri / Makale Kenan KAYACI, Oğuz SEHTİYANCI Trafik Güvenliği Açısından Tırmanma Şeridi Uygulaması
Bildiri / Makale A. Burak GÖKTEPE, Doç. Dr. A. Hilmi LAV Method For Balancing Cut-Fill And Minimizing The Amount Of Earthwork In The Geometric Design Of Highways

2003

Ödül Türü Eser Sahibi Eser Adı Özet
Doktora Tezi Dr. Hande DEMİREL An Integrated Approach To The Conceptual Data Modeling Of An Entire Highway Agency Geographic Information System (GIS) (Karayolu Organizasyonları Coğrafi Bilgi Sistemi Kavramsal Veri Modeli Tasarımında Bütünleşik Yaklaşım)
Bildiri / Makale Soner HALDENBİLEN, Halim CEYLAN Genetic Algorithm Approach To Estimate Transport Energy Demand In Turkey (Genetik Algoritma Yaklaşımı İle Türkiye’de Ulaşım Sektöründe Enerji Talebinin Modellenmesi ve Belirlenmesi)

2002

Ödül Türü Eser Sahibi Eser Adı Özet
Doktora Tezi Dr. Nurdan APAYDIN (MEMİŞOĞLU) Seismic Analysis Of Fatih Sultan Mehmet Suspension Bridge
Doktora Tezi Dr. Yetiş Şazi MURAT Sinyalize Kavşaklarda Bulanık Mantık Tekniği İle Trafik Uyumlu Sinyal Devre Modeli
Yüksek Lisans Tezi Ebru AKIŞ (KEKLİKOĞLU) Stability Analyses Of A Highway Embankment Slope Failed During Düzce Earthquake
Yüksek Lisans Tezi Ahmet Gürkan GÜNGÖR Bursa Yöresi Şişebilen Kil Zeminlerin Yol Dolgularında Kullanılması Amacıyla Uçucu Kül İle Islahı
Bildiri / Makale İsmail ŞAHİN, Adnan ZORER Boğaziçi Köprüsü Bağlantı Yollarındaki Ardışık Katılımların Analizi ve Kapasite Kullanım Düzeyinin Araştırılması

2001

Ödül Türü Eser Sahibi Eser Adı Özet

2000

Ödül Türü Eser Sahibi Eser Adı Özet
Bildiri / Makale Doç. Dr. Mustafa KARAŞAHİN, Dr. Mesut TIĞDEMİR, Yrd. Doç. Dr. Mehmet SALTAN Artificial Neural Network Modelling of Granular Material Behaviour Under Repeated Loading
Bildiri / Makale Prof. Dr. Altuğ İFTAR A Linear Programming Based Decentralized Routing Controller for Congested Highways

1999

Ödül Türü Eser Sahibi Eser Adı Özet
Yüksek Lisans Tezi Yüksel TAŞDEMİR Stone Mastik Asfalt Karışımlarının Etüdü
Bildiri / Makale Kemal Selçuk ÖĞÜT Trafik Akımlarının Spektral Analiz Yöntemi ile Modellenmesi
Bildiri / Makale Dr. Soner Osman ACAR Serkan TAPKIN Portland Çimentosu Kullanılarak Hazırlanan Marshall Numunelerinin Özelliklerinin İncelenmesi

1998

Ödül Türü Eser Sahibi Eser Adı Özet
Doktora Tezi Dr. Murat ERGÜN Road Surface Micro- and Macrotexture Influence on Skid Resistance

İletişim

KGM Sitesi A Blok Kat: 12 Yücetepe 06100 Ankara / Türkiye
Telefon: (+90) 312 418 79 05 - (+90) 312 417 24 02 - (+90) 312 415 88 10
Faks: (+90) 312 425 82 10
E-Posta: komite@ytmk.org.tr