1. KARAYOLU 3. ULUSAL KONGRESİ

  25 Kasım 2014 - 27 Kasım 2014

  Dünyada olduğu gibi ülkemizde de kapıdan kapıya taşıma özelliği ile ulusal ve uluslararası alanda büyük ölçüde taşıma hizmeti veren ve aynı zamanda diğer ulaşım sistemleri arasındaki tamamlayıcı rolü ile ulaşımda en büyük paya sahip olan karayolu sisteminin; sosyal ve ekonomik yönleriyle ağırlıklı bir biçimde ele alındığı, özellik ve niteliklerinin anlatıldığı, sorunların ve darboğazların tartışılarak geleceğe yönelik çözümlerin arandığı “Karayolu 3. Ulusal Kongresi” Karayolları Genel Müdürlüğü ve Yollar Türk Milli Komitesi tarafından 25-27 Kasım 2014 tarihleri arasında Karayolları Genel Müdürlüğü Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

  Kurum, kuruluş, üniversiteler ve özel sektörün büyük ilgi ve katılım gösterdiği Kongrenin Açılış Konuşmaları bölümünde ilk olarak söz alan Karayolları Genel Müdürü ve Yollar Türk Milli Komitesi Başkanı M. Cahit TURHAN; ülkemizin önemli bir altyapı sistemi olan karayollarımızın, dünyadaki yeni uygulamalar ve gelişmeler ışığında her yönü ile konuşulacağı Karayolu 3. Ulusal Kongresi’nin yararlı paylaşımlara ve fikir alışverişine vesile olacağını belirterek konuşmasına başladı.

  Ulaştırma yatırımlarının, depolama özelliği olmadığını, taleple ortaya çıktığını bu nedenle hedeflerinin, vatandaşların taleplerini en üst düzeyde karşılamak için hayata geçirilen karayolu ağını daha yüksek kapasite ve standarda ulaştırmak olduğunu belirten TURHAN, Karayolları Genel Müdürlüğünün; karayolu ulaşımının sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerindeki dengeli gelişmeye faydalarını göz ardı etmeden, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimi, yerel pazarların birer ekonomik merkez olarak güçlendirilmesini, doğal kaynakların ve tarım ürünlerinin pazarlara taşınmasını bu faydalar kapsamında değerlendirerek çalışmalarını gerçekleştirdiğini söyledi.

  TURHAN ülkelerin kalkınmasına pozitif katkı sağlayan karayolu ulaşım sektörünün, sosyo-ekonomik faydalarının yanında üretim ve istihdamın artırılması açısından da öneminin büyük olduğunu, 2014 yılında şantiye ve karayolu personeli olmak üzere toplam 95 bin 912 kişinin karayolları çalışmalarında istihdam edildiğini, buna dolaylı katkı sağlayan esnaf, sanatkar ve lojistik destek sağlayan kesimler ile sosyal güvenlik yardımlarından dolayı ailelerde katıldığında, bu rakamın daha da büyüdüğünü belirtti.

  Bölünmüş yol ağının bugün itibariyle 23 561 km’ye ulaştığını 2023’te 37 000 km’ye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. 2023 hedefleri olarak kamu özel sektör işbirliği ve Yap-İşlet-Devret finansman modelleri ile 5748 km uzunluğunda otoyol ve Genel Müdürlük yatırım programındaki yatırım bedeli 123 milyar TL olan toplam 1992 adet projeyi gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirten TURHAN ayrıca bilgi ve iletişim teknolojilerdeki yeni gelişmelere paralel olarak etkin bir ulaştırma altyapısı için yollarımızda akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

  TURHAN, Karayolu 3. Ulusal Kongresi’nde, ülkemiz karayollarının planlama, proje, yapım, bakım, onarım ve kullanım gibi çeşitli boyutları ile ele alınacağını, dünyadaki son araştırmalar, yeni uygulama tekniklerinin de dikkate alınarak tartışılıp değerlendirileceğini de hatırlattı.

  Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi ELVAN da yaptığı konuşmada karayolu ağırlıklı ulaşım politikalarının, İkinci Dünya Savaşı sonrasında tüm dünyada değer kazandığını belirterek bu eğilimin 2000’li yılların başına kadar devam ettiğini söyledi.

  ELVAN bu dönemde kıt imkanlarla bin bir emekle yapılan karayollarımızın ülkenin ekonomik, ticari ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanır hale geldiği görülerek Ulaştırma Ana Plan Stratejisini hazırladıklarını ve bütün ulaşım seçeneklerine; demiryolları, denizyolları, hava yolları, bilişim yolları ve karayollarına, aynı değeri ve aynı önemi vererek eş zamanlı olarak birbiri ile uyumlu bir şekilde geliştirmeyi değişmez ana politikaları olarak benimsediklerini ifade etti.

  Karayollarında sadece bölünmüş yol seferberliğini başlatmadıklarını mevcut yolların standardının yükseltilmesi, yeni otoyol projeleri, mevcut koridorların işlevsel hale getirilmesi, yeni koridorlar açılması, karayolu taşımacılığının kayıt altına alınması ve sektörün düzenlenmesi yanında bu işin sosyolojik ve kültürel arka planını da dikkate aldıklarını belirten ELVAN bugün kafa kafaya çarpışmaların sayısı istisna haline gelmişse yol kusurundan kaynaklanan kazalar sıfırlanmışsa bunun tamamen karayolları ailesinin başarısı olduğunu belirtti.

  ELVAN hiçbir yatırımın, hiçbir maddi değerin insan hayatı kadar önemli olmadığını önemli olanın insanı yaşatmak olduğunu, bunun da bilinçli, başkalarının hayatına saygılı, yeni yolculuk kültürünün oluşması ile mümkün olacağını bu konuda işin gerek eğitim boyutunun gerekse eğitimin davranışa dönüşme boyutunun çok önemli olduğunu belirterek, trafik güvenliğini, altyapı ve üstyapı standartlarının kalitesini artırmaya, insan kapasitesini geliştirmeye yönelik olarak karayolu sektörünün ihtiyaçlarına cevap verecek bir karayolu akademisinin kurulmasının; karayolu ile uluslararası eşya taşımacılığı alanında sefer sayısının 3 kat artırılarak 5 milyona çıkarılmasının, atık maddeler, endüstriyel yan ürünler ve geri dönüşümlü malzemelerin yol yapımında kullanımının yaygınlaştırılmasının Türkiye için ne ölçüde önemli olduğunun bilincinde olduklarını söyledi.

  ELVAN konuşmasının ardından yine bu Kongre kapsamında bu sene ilk kez düzenlenen “Şehirlerarası Yollarımız” temalı Fotoğraf Yarışmasında ödül kazanan eser sahiplerine Sertifikalarını verdi ve ödül alan eserlerin yer aldığı serginin açılışını yaptı.

  Kongrede;

  -    “Kamuoyunun Türkiye Karayollarının Farkındalığı ve Memnuniyeti” Konulu Anketin Sunumu ve Değerlendirilmesi (Panel I)

  -    Karayollarında Mega Projeler (Oturum I)

  -    Karayollarının Mevcut ve Gelecekteki Durumuna Paydaşların Bakışı (Panel II )

  -    Karayolu Ulaştırması ve Diğer Ulaşım Modları ile Entegrasyonu (Oturum II)

  -    Karayolları ve Tünelcilik (Oturum III)

  -    Vecdi Diker Çalışma Grubu (Oturum IV)

  -    Karayollarında Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları (Oturum V)

  -    Karayolu ve Trafik Güvenliği  (Oturum VI)

  -    Teknik Yönleri ile Karayolu (Oturum VII - VIII)

  -    Karayollarımızda Sürücü Davranışları (Panel III)   

  ana başlıklarındaki konularla ilgili hususlarda yapılan sunumlar ve soru cevaplarla ülkemiz karayollarının; planlama, proje, yapım, bakım, onarım ve kullanım gibi çeşitli boyutları,   dünyadaki son araştırmalar, yeni gelişmeler ve uygulama teknikleri de dikkate alınarak, tartışılıp değerlendirildi ve karayolunun diğer altyapı sistemleri ile birlikteliğinin sağlanması üzerinde hassasiyetle duruldu. Ayrıca bilgi akışlarına netlik ve açıklık kazandırılarak katılımcıların Kongre amacı doğrultusunda doğru bilgilenmeleri sağlandı. Böylece karayolu sisteminin mevcut durumunun iyileştirilmesine ve geleceğe yönelik modern bir karayolu yapılanmasına katkı yapılmaya çalışıldı.

  Ayrıca Kongre öncesinde, ele alınan konularla ilgili Komitemize gönderilen bildirilerden Bilim Kurulu Üyelerince değerlendirilerek Kongrede sözlü sunulması ve kitapta yer alması uygun görülen bildiriler kitap haline getirilerek flash disklere yüklendi ve kamu - özel sektör kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının bilgilerine sunuldu.

  http://www.valor.com.tr/kuk2014

 2. 1. KARAYOLU AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ KONGRE VE SERGİSİ

  26 Mayıs 2014 - 28 Mayıs 2014

  Bilgisayar teknolojisindeki gelişmelerin ulaştırma sektörünü de etkilemesi ile özellikle son yıllarda Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) yaygınlaşmaya başlamış ve günümüzde karayolu trafiğinde karşılaşılan farklı sorunların çözümünde önemli bir araç olma konumuna gelmiştir.

  Ülkemizdeki karayolu trafiği açısından, trafik güvenliği alanında acil durum yönetimi, elektronik denetim ve sürücü uyarı sistemleri ilk akla gelen başarılı uygulamalardır. Ulaşımda sürdürülebilirlik, enerji ithal eden bir ülke olan Türkiye'de enerji verimliliğini zorunlu kılmaktadır. Bu da şehiriçi yollarda toplu taşımanın özendirilmesine, şehirlerarası yollarda intermodal ulaşım ve karayolu taşımacılığında enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik AUS uygulamalarına ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Hatta gelecekte otonom araçlarla ulaşımın yapılabilir olması karayolu ulaştırmasına yepyeni bir boyut kazandıracaktır.

  AUS yapısı gereği disiplinler arası çalışmayı öngören bir alan olduğundan başarı için uygulayıcı kurum ve kuruluşlar ile ayrıca teknoloji ve bilim geliştiren kurumların bir arada çalışmasını gerekli kılmaktadır. Gerektiğinde İçişleri Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, belediyeler, TÜBİTAK, üniversiteler, özel sektör ve otomotiv sektörü vb. kurum, kuruluş ve firmaların da bu oluşumun içinde yer alması çalışmalara güç katacaktır.

  Karayolları Genel Müdürlüğü de karayolu ağında AUS uygulamalarını yaygınlaştırmayı önüne hedef olarak koymuştur. “Karayolu ulaştırması alanında Türkiye'de ihtiyaç duyulacak her konuda ilgili paydaşları bir araya getirebilecek ve bilimsel gelişmeler ışığında çözüm aranmasını sağlayacak itici güç olmak” gibi bir vizyon ile faaliyetlerini büyük bir gayret ve ciddiyetle sürdüren Yollar Türk Milli Komitesi (YTMK), kendi üzerine düşen katkıyı verebilmek için 26-28 Mayıs 2014 tarihleri arasında İstanbul Grand Cevahir Hotel & Convention Center'da, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın himayelerinde Karayolları Genel Müdürlüğü ile birlikte 1. Karayolu Akıllı Ulaşım Sistemleri Kongre ve Sergisi’ni (K-AUS 2014) gerçekleştirmiştir.

  1. Karayolu Akıllı Ulaşım Sistemleri Kongre ve Sergisi'nin düzenlenmesi ile karayolu ağının önemli bir unsuru haline gelmekte olan bu sistemle ilgili sektörde çalışanları bir araya getirerek bilgi paylaşımını sağlamak, gelişmelerin bizzat konunun uzmanlarınca tanıtılması ve anlatılmasının yanı sıra teorik ve pratik çalışmalarla ilgili yeni teknolojileri ve karşılaşılan sorunları tartışarak bilime ve uygulamaya ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunulması amaçlanmıştır.

  Kalkınma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Okan Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi Ulaştırma Mühendisliği Bölümü tarafından da teknik olarak destek verilen söz konusu Kongre'ye;

  - Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan davetli Erol YANAR “Akıllı Ulaşım Sistemleri Stratejisi” konulu konuşması ile

  Yurt dışından davetliler,

  - ERTICO'dan Dr. Hermann MEYER “Avrupa Karayolu Taşımacılığı İçin AUS Vizyonu”,

  - Northwestern Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hani S. MAHMASSANI “Bağlı Sistemler, Akıllı Şehirler ve Kentsel Mobilite: Kullanıcı Odaklı Zekanın Potansiyeli”,

  - New York Üniversitesi'nden Prof. Dr. Kaan ÖZBAY “Büyük Veri Çağında Kentlerde Vaka/Acil Durum Yönetimi”,

  - Ohio Eyalet Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ümit ÖZGÜNER “Akıllı Araçlar ve Trafiğe Katılımlarının Planlanması”

  konulu konuşmaları ile katılmışlardır.

  Ayrıca Kongre'de, “Karayolu Ulaştırmasında AUS”, “Akıllı Trafik Yönetimi”, “Trafik Modellemesi ve AUS”, “Karayollarında AUS Uygulamaları”, “AUS İçin Veri”, “Trafik Güvenliği” konularında altı Teknik Oturum ve “AUS Alanında Kamu, Üniversite, Özel Sektör İşbirliği”, “AUS Alanında Regülasyonlar” konularında iki Panel düzenlenmiştir.

  AUS alanındaki son teknik ve bilimsel gelişmeleri ve uygulamaları içeren otuz adet bildiri oturumlarda bizzat yazarları tarafından sözlü olarak, ondokuz adet bildiri ise poster olarak sunulmuştur.

  Panellerde ise AUS alanındaki geçmiş tecrübeler ve geleceğe yönelik beklentiler ve eğilimler çerçevesinde halen ülkemizde geliştirilen Akıllı Ulaşım Sistemleri konusunda edinilen tecrübelerin paylaşılmasına, kurum ve kuruluşların çalışma alanına hitap eden konuların tartışılmasına imkan sağlanmıştır.

  Kongre kapsamında açılan sergi ise, Akıllı Ulaşım Sistemleri sektörüne ekipman ve malzeme temin eden firmaların, ürünlerini sektöre tanıtmasına ve dolayısıyla aralarındaki iletişimi güçlendirmelerine vesile olmuştur.

  http://www.valor.com.tr/kaus2014

İletişim

KGM Sitesi A Blok Kat: 12 Yücetepe 06100 Ankara / Türkiye
Telefon: (+90) 312 418 79 05 - (+90) 312 417 24 02 - (+90) 312 415 88 10
Faks: (+90) 312 425 82 10
E-Posta: komite@ytmk.org.tr