Yollar Türk Milli Komitesi'nin 2017 yılında "YTMK Ödül Yönetmeliği" kapsamında düzenlediği Ödül Yarışmasına katılan 3 adet Doktora Tezi, 6 adet Yüksek Lisans Tezi, 19 adet Bildiri ve Makale, Yönetmelik gereği Yönetim Kurulumuzca oluşturulan; “Değerlendirme Kurulu” tarafından değerlendirilmiş ve bu değerlendirmeler sonucunda hazırlanan rapor “Seçici Kurul”a iletilmiştir.

Değerlendirme Kurulu’nun “Seçici Kurul”un değerlendirmesine sunmayı uygun bulduğu eserler, “Seçici Kurul” tarafından tekrar incelenerek Yönetim Kurulu'na sunulmak üzere bir rapor hazırlanmıştır. 

Yönetim Kurulu, 1 adet Doktora Tezi, 1 adet Yüksek Lisans Tezi ve 3 adet Bildiriye ödül verilmesi yönünde hazırlanan "Seçici Kurul" raporunu benimsemiş olup buna göre;

Doktora Tezi dalında; Dr. Fatih YONAR’ın “Elektrik Ark Ocağı Çelikhane Cürufunun Karayolu Esnek Üstyapı Tabakalarında Kullanımının ve Karışım Performansının Araştırılması” konulu Doktora Tezi,

Yüksek Lisans Tezi dalında; İslam GÖKALP’in “Laboratory Investigation Of The Effects Of Aggregate’s Type, Size And Polishing Level To Skid Resistance Of Surface Coatings (Yüzeysel Kaplamalarda Agrega Tür, Boyut Ve Cilalanma Seviyesinin Kaplama Kayma Direncine Olan Etkisinin Laboratuvar Ortamında Araştırılması)” konulu Yüksek Lisans Tezi,

Bildiri ve Makale dalında;

-    Prof.Dr. Efendi NASIBOV, Dr. Ahmet Can DİKER ve Elvin NASIBOV’un “A Multi-Criteria Route Planning Model Based On Fuzzy Preference Degrees Of Stops (Durakların Bulanık Tercih Derecelerine Dayalı Çok Kriterli Rota Planlama Modeli)” konulu makalesi,

-    Doç.Dr. Özgür AVŞAR, Bengi ATAK ve Doç.Dr. Alp CANER’in “In-Depth Investigation of Seismic Vulnerability of an Aging River Bridge Exposed to Scour (Uzun Yıllar Oyulmaya Maruz Kalan Bir Nehir Köprüsünün Sismik Davranışındaki Değişimin İncelenmesi)” konulu makalesi,

-    Yrd.Doç.Dr. Semiha TÜRKAY ve Prof.Dr. Hüseyin AKÇAY’ın “Road Roughness Evaluation By Curve-Fitting And Subspace-Identification Methods (Yol Pürüzlülüğünün Eğri Yaklaştırma Ve Alt-Uzay Tanıyım Yöntemleri İle Ölçeklendirilmesi)” konulu makalesi,

ödül almaya lâyık görülmüştür. 

Tüm katılımcılarımıza teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

İletişim

KGM Sitesi A Blok Kat: 12 Yücetepe 06100 Ankara / Türkiye
Telefon: (+90) 312 418 79 05 - (+90) 312 417 24 02 - (+90) 312 415 88 10
Faks: (+90) 312 425 82 10
E-Posta: komite@ytmk.org.tr